Get Adobe Flash player
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuws van en voor Huiswaard

Niet meer over de spoorbrug

Om de verbinding tussen het Stationsgebied en Overstad te verbeteren, gaat de gemeente een langzaam verkeersbrug aanleggen over het Noordhollandsch Kanaal. Hiermee wordt voor langzaam verkeer en voetgangers een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen een belangrijk openbaarvervoersknooppunt (centraal station) en een nieuw woon-, winkel- en werkgebied (Overstad). De spoorbrug zal in de toekomst alleen nog maar dienen voor treinverkeer. 

Kenmerken en ligging
De brug krijgt een breedte van 7 meter en bestaat uit een voetgangersgedeelte van 3 meter en een gedeelte voor het langzaam verkeer van 3,50 meter. De brug is dus niet toegangelijk voor snelverkeer. Wel kunnen lichte onderhoudsvoertuigen er gebruik van maken. Vanwege de scheepvaart op het kanaal is het middengedeelte beweegbaar. De brug wordt bediend vanuit de centrale post op de Tesselsebrug.
De brug komt ongeveer 45 meter ten zuiden van de bestaande spoorbrug te liggen en even ten zuiden van de Zijperstraat (zie foto op de volgende pagina). De brug wordt aan beide kades aangesloten op de fietspaden langs de Helderseweg (t.h.v. de Stationsweg) en de Noorderkade. Het fietspad langs de kanaaloever wordt tussen de Pettemerstraat en de Zijperstraat verbreed, waardoor deze geschikt is voor fietsverkeer in twee richtingen.

Realisatie en programma van eisen
Voor het ontwerp en de realisatie van de brug heeft de gemeente besloten een aannemer te contracteren op basis van het 'design- en constructprincipe'. Dit betekent dat de aannemer niet alleen verantwoordelijk is voor de bouw, maar ook voor het ontwerp van de brug (incl. het verkrijgen van alle benodigde vergunningen). Hiervoor is gekozen omdat de voorbereidingstijd voor de bouw van deze brug relatief kort is. De subsidiegever voor deze brug (provincie Noord-Holland) verlangt namelijk dat de bouw nog voor het eind van 2012 start. Verder wil de gemeente, net als bij de bouw van de Friesebrug, maximaal gebruik maken van de expertise van bouwend Nederland.
Om naar de aannemer toe duidelijk te maken wat er moet worden gerealiseerd en waar de nieuwe brug aan moet voldoen, is een 'programma van eisen' opgesteld. In dit programma staat bijvoorbeeld dat de brug even hoog moet komen te liggen als de spoorbrug. Ook het begrip duurzaamheid wordt benadrukt.

spoorbrug-01De locatie van de brug gezien vanaf het dak van de brandweerkazerne

Vormgevingscriteria
Bij bovengenoemd programma van eisen gaat het niet alleen om de techniek maar ook om vormgevingseisen. Deze hebben niet alleen betrekking op de brug zelf maar ook op de directe omgeving. Deze zijn hieronder aangegeven:

  • De brug moet in contrast staan tot de naastgelegen spoorbrug. Dit houdt in dat de nieuw te bouwen brug een ranke en slanke verschijningsvorm krijgt.
  • Het ontwerp van de brug moet bescheiden worden ingepast in haar omgeving en eenvoudig zijn qua vormgeving.
  • De verschijningsvorm van de brug, incl. de landhoofden dient een eenheid te vormen met haar directe omgeving.
  • De brug met de elementen, zoals railing, verlichting, bebording, afsluitbomen, camera's, nautische markeringen, moeten qua vormgeving een samenhang met elkaar hebben.
  • Alle elementen van en op de brug moeten zodanig zijn vormgegeven en geordend dat deze een logisch en samenhangend geheel vormen. Hierbij is het wenselijk dat de elementen zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd worden.

Procedure en planning
Voor de (nationale) aanbesteding van de brug, wordt een niet-openbare procedure gevolgd. Dat betekent feitelijk dat op basis van een selectieprocedure een drietal bedrijven wordt geselecteerd, die daarna een concrete aanbieding mogen doen. De partij die, economische gezien, de meest voordelige aanbieding doet (op basis van een aantal gunningcriteria) krijgt de opdracht voor de bouw van de brug. Bij de beoordeling speelt de inschrijvingssom een belangrijke rol evenals het ontwerp, de vormgeving en de functionaliteit van de brug. Voor de selectie en gunning van de inschrijvingen en aanbiedingen wordt een speciale beoordelingscommissie benoemd.
Eind februari 2012 is het voornemen tot de bouw van de brug op de aanbestedingskalender geplaatst. Tot half april kunnen gegadigden zich aanmelden. Begin mei krijgen drie bedrijven een uitnodiging om een concrete aanbieding te doen. Begin juli is dan bekend wie de brug mag bouwen. In december van 2012 moet met de bouw begonnen zijn. De totale kosten mogen niet meer bedragen dan € 2,3 miljoen.
Tot slot dient te worden vermeld dat in mei de gemeenteraad een formeel besluit neemt over de bouw van deze brug.

Uitvoering
In totaal is twee jaar uitgetrokken voor de bouw. Tijdens deze periode zal de overlast en impact voor de omgeving tot een minimum worden beperkt. Daartoe zijn in het programma van eisen een groot aantal aandachtspunten opgenomen. Verder wordt er dadelijk een 'BLVC-uitvoeringsplan' van kracht. Een dergelijk plan waarborgt de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de uitvoering. Het BLVC-plan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de aannemer. Na instemming van de opdrachtgever wordt het plan bestuurlijk vastgesteld en verkrijgt het de status van een definitief plan. Naar verwachting ontstaat er met een dergelijk plan draagvlak voor de werkzaamheden onder omwonenden, verkeersdeelnemers en anderen direct en indirect betrokkenen.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar